Dositej Obradović
Интернет дневник
   Име:
   Презиме:
   ЈМБГ:
   Шифра:
   Разред:


Напомене:

Поља у форми за име и презиме је неопходно попунити ћириличним писмом и великим почетним словом (нпр. Име: Петар; Презиме: Петровић), а ЈМБГ је јединствени матични број ученика од 13 цифара.

Поље за шифру оставите празно, осим ако нисте инсистирали да разредни старешина додели ученику ту додатну заштиту.

База садржи ученике од V до VIII разреда. Уколико добијате грешку да ученик не постоји у бази, или да је неисправан ЈМБГ, проверите са учитељем или разредним старешином да ли се у бази налазе тачни подаци.